طراحی سایت
تاريخ انتشار: 26 خرداد 1399 - 19:54
دی سامی:

داد خبر؛  از وقتی فیلمی که تو گروه بیسی کردیه دیده، مین دم سرخوش نناده وُ هِی اشاره و دخترش میکنه میگو: والا دختر ایقه ای مال شی دادنه؟ ایه که دی زاغو گو خوم فهمیدم که اوضاع از چه قراره؛ خوم سکوعه میشناختم که چقه تِشِکی یِ. 

هر کی راساوی بوا واوی

داد خبر ـ دی سامی: صُوِ گه سی ورزش راساویدم تا سکی دوش ساعت ۱۲ پیامُم داده که بیو سُوا پُی هم  بریم پارچه بسونیم؛ سیش نوشتم باشه وُ اینستای واز کردم؛ هر چی استوری رد می‌‌کردم تا یه فیلمی یِ؛ یادم اومه تا دوش بُوای سامی یَم وَم گو بیو سیلش کنا اما مُو خُو خُوآلو بیدُم گفتُم سُوا سیلش می‌کنم؛ سه چار بار سیلش کردم وُ هر کِشِه باورُم نویمی و میزدمش عِقَو بینُم اَلد حالیم واویده یا نه؛ هر کِشِه یَم مث بارون بهاری اُو ریم میمَه دومَن؛ نهادمش تو گروه دی زاغو وُ خُومَم  بسکه گِروِسُم که سردرد بدی گرفتُم، انگار سِرُمه ناده بیدی تو جِوَن وُ میکوییدی، خلاصه نفهمیدُم کِی دُواره خُو رفتم؛ چِکِ ورزشم وِل واوی.

 

ساعت ۹ یِکشه راس واویدُم تا صِدُی هُی کمکِ سکی کیچه ی ورداشته؛ گفتم اُمرو خوم حالم خیلی خاش بی که میش سکینه یم توش ورتنگس؛ نِمی چشه باز تیارت در اُورده، مانتومه بر کردُم رفتُم تو کیچه تا در فدح شون وازه؛ سکی یَم سِرِ پِتی وُ پُی پِتی تو دل فدح پاشه دراز کرده وُ مین ری سر خوش نناده؛ زِنِلَم از دی محرضا وُ فامو بگیر تا دِی حسن و صُغو هم دورش جَم واویدنه. 

 

دی زاغو تو دروازه ی درِ دی علی اومه نهام گو: دی سامی والا تو زون سکی ی بِختر می‌فهمی، بیو پاش گپ بزه. 

 

گفتم: خو چشه؟ گو: از وقتی فیلمی که تو گروه بیسی کردیه دیده، مین دم سرخوش نناده وُ هِی اشاره و دخترش میکنه میگو: والا دختر ایقه ای مال شی دادنه؟ ایه که دی زاغو گو خوم فهمیدم که اوضاع از چه قراره؛ خوم سکوعه میشناختم که چقه تِشِکی یِ. 

 

 دی علی گو: دی سامی از صُوِ گَه تا ایسو ده کشه میخاسه بره کچل آواد و حسین آواد نهاشه گرفتمه؛ بگو آخُو تو چه میتری کنی؟ مِی دست اندر کارل خوشون خِوَر ندارن که روز چه اتفاقلی میفته؟ بُویَس اِلَا رسانه ای واو که رسیده ای کنن؟ بهزیستی بُویَس چِل تا چیش تو شهر داشته بوعا.

 

 گفتم سکی درد دل خوت نکن قراره بهزیستی ورود کنه؛ تمام فعالل اجتماعی یم استوریش کردنه؛ سکی پُیِلِ شِ مُر کرد و همونجو تو دروازه سرشِ نهاد ری زمین، نفس عمیقی کِشی وُ چیششِ نهاد ری هم که انگار ری دِشِکِ مخمل خوسیده؛ هیچ دیه مانم پی دی زاغو کمکی شی چِلِشِ گرفتیم بردیمش داخل وُ خُوهُندیمش.

 

پسین که واوی رفتُم دینداش تا غمگین ری طارمه نشسه؛  گفتم سکی بیو تا بیرمت پارچه بسونی کمی دلت واز واوو؛ لِواسشه بَر کرد و دسمالکوعه یه کِلی ری سِرِش انداخت وُ بی پُرس وُ اُرس رَه تو ماشین نشست؛ تو قِدِ رَه گفتُم کجا بیرُمت؟ گو پیل ندارم دی سامی؛ برو پارچه ی کیلویی تا بلکمم ارزونتر در بیا. از همو ساعت تا برسیمَم پِی خوش گپ میزه وُ میگُو: بابا دختر دارد؛ بابا دختر را می فروشد؛ حالا دیگر بابا دختر ندارد؛ بابا پول دارد؛ دختر بابا ندارد، دختر همسر پیر دارد، دختر غصه دارد..." گفتم حلا سیچه ایقه شهری منگه میدی؟ گو دی سامی میگما: مانم فقیریم، میره ی مُونم پیل نداره که از بی پیلی اومدمه خونه ی بوام، اُما ای آدم هیچوقت از گل نازکتر و ای دخترل نگفته؛ چطری ویمو که یه بوایی میره داس ورمیداره سی دخترش، او یکی میا وش دس درازی میکنه؛ یک دیه ش میفروشنش؛ و سرشه اوهَل کرد و پِی بال جومش اُو چیششه پاک کِ و گو: سر قضا هر کی راساوی بوا واوی.

 

گفتم: سکی فقه ایه میفهمم که ایسو مو و تو ایطَر وُ دردِ ای دختر سوختیمه، خدا و ُ داد دلِ دِیش برسه.

 

تو همی گپل بیدیم که رسیدیم؛ هاسی در ماشینه قفل میکردم؛ سکی یم هنی سرش دِوَنگ بی وُ حواسش وُ دور و برش نبی که پُی صِدُی بوقِ پراید قِلَعته ای وُ خوش اومه؛ دسشه کشیدم گفتم حواسته جمع کو که از ای ببعد عابرل پیاده یم جریمه دارن؛ سکی خندس گو: یعنی شمارمونه ور میدارن؟ یا میرنمون پارکینگ؟ یا نمیلن دی وُ خیابون رد واویم؟ سِرُمه راس کردم گفتم خدایا؛ دلت پر درد بو سکی‌یَم بچت بو ...

 

 


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار

اخبار ورزشی

ایران و جهان